Radni przyjęli program opieki nad bezdomnymi zwierzętami | Nowy Tomyśl

Radni przyjęli program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Wkrótce wejdzie w życie “Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Tomyśl na rok 2018”.

Przyjęty 25 czerwca przez Radę Miejską Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

Chodzi też o zapewnienie właściwej opieki bezdomnym i porzuconym zwierzętom domowym, gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Nowy Tomyśl.

Działania podejmowane w ramach Programu koordynuje Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu współpracując ze Strażą Miejską.

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM DOMOWYM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT

Gmina Nowy Tomyśl podpisała umowę w zakresie wyłapywania i utrzymywania w schronisku bezdomnych zwierząt z jej terenu z firmą: „VET — ZOO SERWIS” Zenon Jażdżewski z Trzcianki. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2018 r. Przed przekazaniem bezdomnego zwierzęcia do schroniska Straż Miejska ustala jego właściciela. W tym czasie zwierzę pozostaje pod obserwacją Straży Miejskiej w miejscu jego przebywania. Jeżeli nie uda się odnaleźć właściciela lub zapewnić schronienia w nowym domu lub domu zastępczym zostaje ono przekazane do schroniska.

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI W TYM ICH DOKARMIANIE

Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana przez indywidualne interwencje w przypadkach uzasadnionych i w wyniku dokonywanych przez mieszkańców zgłoszeń.
Akcje związane z dokarmianiem będą prowadzone w przypadkach stwierdzenia występowania populacji kotów wolno żyjących na danym terenie i prowadzone w okresach, gdy zwierzęta te nie będą mogły same zdobyć pokarmu. Karmiciel, czyli osoba pełnoletnia, która dobrowolnie sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi w tym zajmuje się ich dokarmianiem może złożyć wniosek o przydzielenie karmy.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Na terenie gminy Nowy Tomyśl na interwencję (ustną, pisemną, telefoniczną lub e-mailową) bezdomne zwierzęta są wyłapywane. Natychmiastowym wyłapaniem będą objęte bezdomne lub porzucone zwierzęta, w stosunku do których nie istnieje możliwość natychmiastowego ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały i są to zwierzęta zaniedbane, chore lub agresywne, których zachowanie zagraża życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. Procedura wyłapywania, przewożenia i pobytu w schronisku będzie prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Odławianie zwierząt będzie prowadzone przez przedstawicieli schroniska przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowych działań dopuszcza się możliwość jednorazowego zlecenia wykonania tej usługi innemu uprawnionemu podmiotowi. Jeżeli zwierzę jest dorosłe, nie wykazuje oznak wycieńczenia, choroby i nie jest agresywne oraz nie uległo wypadkowi lub posiada obrożę prowadzona jest przez Straż Miejską obserwacja zwierzęcia w miejscu jego przebywania. Podejmowane działania mają na celu umożliwienie zwierzęciu samodzielny powrót do domu.
Jednocześnie prowadzone są postępowania związane z odnalezieniem właściciela lub poszukiwanie nowego domu.

OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT W SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT

Gmina Nowy Tomyśl realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. Prowadzący schronisko obowiązany jest poddać zwierzę zabiegowi kastracji bądź sterylizacji. Zabieg ten wykonany ma być w okresie przebywania zwierzęcia w schronisku w terminie możliwie jak najszybszym od czasu umieszczenia. W przypadku, gdy zwierzę zostanie adoptowane, a nie zostało poddane zabiegowi kastracji bądź sterylizacji (dotyczy to szczeniąt, które nie osiągnęły dojrzałości płciowej), schronisko obowiązane jest do zamieszczenia w umowie adopcyjnej z nowym właścicielem zwierzęcia zapisu o konieczności sterylizacji bądź kastracji w ściśle określonym terminie. Zabieg może być wykonany tylko przez lekarza weterynarii bądź lecznicę wykonującą zabiegi dla schroniska.

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego umieszczana jest przez Straż Miejską informacja o miejscu gdzie może właściciel szukać zaginionego zwierzęcia, jego zdjęcie i opis wyglądu oraz nr tel. kontaktowych, pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje. W trakcie przebywania zwierzęcia w schronisku podejmowane są zarówno przez Gminę, jak również Schronisko stosowne działania mające na celu znalezienie dla zwierzęcia nowego właściciela.
Na stronach intemetowych Urzędu umieszczane będą informacje dotyczące możliwości adopcji. Również schronisko zostało zobligowane w ramach podpisanej umowy do poszukiwania nowego właściciela dla zwierząt tam przebywających.

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW

Usypianie ślepych miotów może zostać wykonane wyłącznie w schronisku, z którym Gmina Nowy Tomyśl ma podpisaną umowę lub na podstawie zlecenia przekazanego uprawnionemu lekarzowi weterynarii (zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zwierząt).

WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Na podstawie zawartego przez Gminę Nowy Tomyśl porozumienia z właścicielem gospodarstwa, Panem Tadeuszem Klimek, wskazuje się jego gospodarstwo rolne w miejscowości Cicha Góra 70,64-300 Nowy Tomyśl jako miejsce przebywania bezdomnych zwierząt gospodarskich.

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT W GMINIE NOWY TOMYŚL

Gmina Nowy Tomyśl na podstawie podpisanej umowy z Panem Czesławem Węgrzynem, prowadzącym Prywatną Lecznicę dla Zwierząt przy ul. Usługowej 2/5 w Kwilczu zapewnia całodobową gotowość lekarza weterynarii do świadczenia usług w zakresie udzielania doraźnej pomocy bezdomnym, chorym i rannym zwierzętom oraz zapewnienia im całodobowej opieki weterynaryjnej. Będzie ona prowadzona w przychodni, aż do momentu gdy zwierzę zostanie wyleczone lub jego stan zdrowia pozwoli na dalszy transport. W przypadku zawarcia, w trakcie obowiązywania Programu, umowy z innym gabinetem weterynaryjnym, nowy podmiot obowiązywały będą zapisy tego Programu. W przypadkach niecierpiących zwłoki w ratowaniu życia bezdomnych zwierząt dopuszcza się możliwość zlecenia dokonania czynności weterynaryjnych innemu podmiotowi.

1. Środki zabezpieczone w dziale 900 rozdziale 90013 §4300 Utrzymanie punktu przechowywania psów oraz §4210 Zakup akcesoriów i karmy mogą być wydatkowane na:
• odławianie bezdomnych zwierząt,
• przyjęcie zwierząt do schroniska,
• pobyt i żywienie zwierząt w schronisku,
• sterylizację, kastrację, trwałe znakowanie,
• zakup karmy i zwierzęcych akcesoriów

2. środki zabezpieczone w dziale 900 rozdziale 90095 §4300 Całodobowa gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych mogą być wydatkowane na:
• ryczałt za gotowość świadczenia usług weterynaryjnych,
• udzielenie pomocy dorażnej zwierzętom,
• leczenie stacjonarne w lecznicy dla zwierząt, w tym wykonanie niezbędnych badań i zabiegów oraz podawanie stosownych leków,
• przeprowadzenie zabiegu eutanazji na podstawie decyzji lekarza weterynarii,
• przekazanie padliny do utylizacji.

Więcej informacji:

Uchwała dotycząca programu opieki nad zwierzętami

Źródło: DUWW, stan aktualny na dzień 10 lipca 2018 r., P

Wybrane dla Ciebie

Darmowa aplikacja Nowiny Lokalne na androida. Aktualne informacje i komentarze na Twoim smartfonie.NOWINY LOKALNE